13 oktober 2018

Privacyverklaring

CJ Privacy and Legal Consultancy B.V. respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die u aan mij verschaft vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring informeer ik u over de wijze waarop CJ Privacy and Legal Consultancy B.V. met uw persoonsgegevens omgaat. Wanneer u na het lezen van deze privacyverklaring vragen heeft kunt u contact met mij opnemen via de contactgegevens onder aan deze privacyverklaring.

Verwerking persoonsgegevens

CJ Privacy and Legal Consultancy B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt. De persoonsgegevens worden verwerkt op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Functie/titel
 • Zakelijke gegevens, zoals uittreksel handelsregister en BTW nummers
 • Bank- en betaalgegevens
 • Inhoud van dossier, zoals correspondentie, adviezen, besprekingsverslagen en uiteenlopende stukken die verband houden met de aan mij verstrekte opdracht tot juridische dienstverlening
 • Inhoud van communicatie via e-mail, telefoon of op andere wijze

Verkrijging persoonsgegevens

In de meeste gevallen krijg ik uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld omdat u een offerteaanvraag doet of een opdracht verleend, uw visitekaartje aan mij verstrekt of uit telefoongesprekken of e-mailcontact met u.

Daarnaast is het mogelijk dat ik uw persoonsgegevens op een andere manier verkrijg, bijvoorbeeld via een derde in het kader van een offerte of opdracht, door het raadplegen van bronnen, bijvoorbeeld het Kadaster of de Kamer van Koophandel. Als wij persoonsgegevens verwerken die wij niet zelf van u hebben ontvangen zal dit altijd gebeuren in het kader van de aan ons verstrekte opdracht.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

CJ Privacy and Legal Consultancy B.V. verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens en verwerkt ook geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar).

Grondslagen en doelen

De bovengenoemde persoonsgegevens worden door CJ Privacy and Legal Consultancy B.V. verwerkt voor de volgende doelen:

 • Voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over mijn dienstverlening
 • Voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Om te kunnen communiceren in verband met een offerte of opdracht
 • Om een zakelijke relatie te onderhouden
 • Voor administratieve doeleinden
 • Het aanleggen en beheren van een cliëntenbestand
 • Facturering, crediteuren- en debiteurenbeheer
 • Archivering
 • Marketing en relatiebeheer
 • Om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen

Grondslagen voor de verwerking van de bovengenoemde persoonsgegevens zijn:

 • De uitvoering van een overeenkomst
 • Het nakomen van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het nakomen van fiscale verplichtingen
 • Gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld als wij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van de opdrachtgever – opdrachtnemer relatie en om de netwerk- en informatiebeveiliging van onze IT-systemen te waarborgen
 • Omdat u toestemming heeft gegeven

Indien de persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal afzonderlijk om toestemming worden gevraagd. De verleende toestemming kan te allen tijde door de opdrachtgever worden ingetrokken. De verwerking van de persoonsgegevens tot aan het intrekken van de toestemming is wel rechtmatig.

Verstrekking aan derden

Het kan nodig zijn dat CJ Privacy and Legal Consultancy B.V. uw persoonsgegevens deelt met derde partijen. Dit kan onder meer in het volgende gevallen:

 • Met de derde partij die de (financiële) administratie verzorgd
 • IT-dienstverleners

Daarbuiten verstrekt CJ Privacy and Legal Consultancy B.V. uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. CJ Privacy and Legal Consultancy B.V. verkoopt uw persoonsgegevens nooit. Met bedrijven die uw gegevens als verwerker in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CJ Privacy and Legal Consultancy B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

CJ Privacy and Legal Consultancy B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

CJ Privacy and Legal Consultancy B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming. Dit wil zeggen dat er geen besluiten worden genomen zonder menselijke tussenkomst die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn

CJ Privacy and Legal Consultancy B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet is vereist.

Cookies, of vergelijkbare technieken

CJ Privacy and Legal Consultancy B.V. gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. CJ Privacy and Legal Consultancy B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

CJ Privacy and Legal Consultancy B.V. neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij op via onderstaande contactgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een gedeelte hiervan) door CJ Privacy and Legal Consultancy B.V. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover ik beschik, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen. Indien u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, dan heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cjprivacy.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunt u gevraagd worden om u te legitimeren voordat gehoor wordt gegeven aan uw verzoek. CJ Privacy and Legal Consultancy B.V. reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

CJ Privacy and Legal Consultancy B.V. stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals fiscale verplichtingen. Mocht CJ Privacy and Legal Consultancy B.V. om die reden niet aan één van de genoemde verzoek kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

CJ Privacy and Legal Consultancy B.V. behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De laatste datum van wijziging wordt onderaan het document weergegeven.

Vragen

Als u meer wilt weten of vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens:

CJ Privacy and Legal Consultancy B.V.

Dr. van de Meerendonkstraat 3

5961 HX HORST

T: +31 6 392 392 45

E: info@cjprivacy.nl

Laatste datum van wijziging: 21 september 2022