13 oktober 2018

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van CJ Privacy and Legal Consultancy B.V., gevestigd te Horst, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg.

Artikel 1. Definities

Opdrachtnemer: CJ Privacy and Legal Consultancy B.V.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht geeft.

Overeenkomst c.q. Opdracht: Iedere opdracht tot het verrichten van diensten die tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die Opdracht.

Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe schriftelijk Opdracht is gegeven, of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde, direct verband houdend met de Opdracht, worden verricht.

Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekt.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 3. Opdrachtnemer is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever op deze en verdere Opdrachten wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en totstandkoming Overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. Een door Opdrachtnemer verstuurde opdrachtbevestiging c.q. offerte is tot 21 dagen na verzending geldig. Indien Opdrachtgever het aanbod aanvaardt, behoudt Opdrachtnemer het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 3. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de opdrachtbevestiging opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden.
 4. De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verzonden opdrachtbevestiging schriftelijk of door scanning door Opdrachtgever wordt geaccepteerd, de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verzonden opdrachtbevestiging door Opdrachtgever wordt bevestigd, of op het moment dat Opdrachtnemer met instemming van Opdrachtgever aanvang maakt met de Werkzaamheden. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst volledig weer te geven.
 5. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4. Uitvoering Overeenkomst

 1. Alle Werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden geleverd worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. In alle gevallen zijn de verplichtingen van Opdrachtnemer als inspanningsverplichting te kwalificeren en nimmer als resultaatsverplichting.
 2. Opdrachtnemer baseert zich bij de uitvoering van de Werkzaamheden op de door Opdrachtgever verstrekte Bescheiden en informatie. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde Bescheiden en informatie. Dit geldt ook indien deze Bescheiden en informatie van derden afkomstig zijn.
 3. Opdrachtgever is gehouden alle Bescheiden en informatie die Opdrachtnemer voor een goede uitvoering van de Opdracht nodig heeft, tijdig op de door Opdrachtnemer gewenste wijze ter beschikking te stellen aan Opdrachtnemer. Eventuele kosten om Bescheiden en informatie te verkrijgen zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde Werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 5. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die gewijzigd zijn en die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 6. Indien Opdrachtgever onvoldoende of onjuiste Bescheiden en informatie aan Opdrachtnemer verstrekt of verstrekt heeft, heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en Opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor eventuele hieruit voortvloeiende schade. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uit gegaan van eventueel door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 7. Een afgesproken termijn voor het leveren van Werkzaamheden door Opdrachtnemer wordt nimmer beschouwd als een fatale termijn, maar slechts als richtlijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een afgesproken termijn begint te lopen op het moment dat Opdrachtgever alle door Opdrachtnemer gevraagde informatie aan Opdrachtnemer verstrekt heeft.
 8. De uitvoering van alle Opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte Werkzaamheden geen rechten ontlenen. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

Artikel 5. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij op een der partijen een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of indien de ene partij de andere partij schriftelijk van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van deze bepaling opleggen aan door hem ingeschakelde derden.
 2. In afwijking op het eerste lid van dit artikel, is Opdrachtnemer gerechtigd, indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie, alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de Overeenkomst kennis heeft genomen, aan te wenden voor zover deze naar zijn oordeel van belang kunnen zijn in zijn verdediging.
 3. Indien Opdrachtnemer, op grond van een wettelijke of beroepsplicht, gehouden is vertrouwelijke informatie te verstrekken, en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op het bepaalde in dit artikel, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 4. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere schriftelijke uitlatingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen. Dit leidt uitzondering indien dit rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeit.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot Bescheiden voortkomend uit de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover op die Bescheiden in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die Bescheiden, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, modellen en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren. Openbaarmaking, op welke wijze dan ook, kan uitsluitend en alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtgever heeft uiteraard het recht om de Bescheiden te vermenigvuldigen voor gebruik in eigen organisatie of te openbaren, voor zover dit passend is binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
 4. Opdrachtnemer behoudt het recht de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor ander doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 7. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, ziekte van Opdrachtnemer, of van de door Opdrachtnemer ingeschakelde personen of derden, alsmede alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is Opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens Opdrachtnemer tot aan dat moment te voldoen. Opdrachtnemer is dan gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 8. Honorarium en kosten

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het uurtarief van Opdrachtnemer, zoals dit is medegedeeld aan en aanvaard door Opdrachtgever.
 2. Kosten verbonden aan de uitvoering van de Overeenkomst of van derden die in overleg met Opdrachtgever zijn ingeschakeld komen voor rekening van de Opdrachtgever. Kosten verbonden aan de uitvoering van de Overeenkomst zijn bijvoorbeeld nader te specificeren uitgaven die Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever heeft gedaan, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfskosten, koerierskosten en dergelijke.
 3. Alle door Opdrachtnemer gehanteerde uurtarieven c.q. prijzen en kosten zijn exclusief BTW.
 4. In beginsel zal het honorarium maandelijks worden gedeclareerd. Opdrachtnemer is gerechtigd een voorschot (ter zake van het honorarium vermeerderd met BTW) te verlangen. Het voorschot wordt verrekend met tussentijdse declaraties en/of de einddeclaratie.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd voornoemde uurtarieven jaarlijks per 1 januari te wijzigen.

Artikel 9. Betaling

 1. Betaling van facturen dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op.
 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen of de anderszins overeengekomen betalingstermijn, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels-)rente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf de dag dat Opdrachtgever in verzuim is tot op de dag van algehele voldoening.
 3. Als de Opdrachtgever de facturen niet (tijdig) voldoet komen alle kosten die Opdrachtnemer moet maken, zowel in als buiten rechte, om de facturen betaald te krijgen, voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de omzetbelasting.
 4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10. Klachten

 1. Een klacht met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarop de klacht betrekking heeft, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt Opdrachtgever geacht de verrichte Werkzaamheden en/of facturen te hebben geaccepteerd.
 2. Een klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 3. Ingeval van een terechte klacht heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of, indien dit laatste niet meer mogelijk of zinvol is, het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Overeenkomst tegen restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

 1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.
 2. Indien de verzekeraar van Opdrachtnemer niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het maximale bedrag dat gefactureerd is voor de Werkzaamheden waar de schade uit voort gevloeid is, althans voor dat gedeelte van de Werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In afwijking van hetgeen hierboven is bepaald, wordt bij een Overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium.
 3. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van door hem in het kader van de uitvoering van een Opdracht namens Opdrachtgever ingeschakelde derden.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking.

Artikel 12. Opschorting en opzegging

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, indien Opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan of Opdrachtgever zijn verplichtingen is nagekomen.
 2. Overeenkomsten kunnen tussentijds worden opgezegd met instemming van Opdrachtnemer en in overeenstemming met hetgeen in dit artikel is bepaald.
 3. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie van Opdrachtgever, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van de Werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen.
 4. Opdrachtnemer behoudt bij tussentijdse opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan Opdrachtgever indien mogelijk de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Een eventueel betaald voorschot zal in overleg indien redelijkerwijs noodzakelijk naar evenredigheid terugbetaald worden.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, staat het Opdrachtnemer vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Rechterlijke tussenkomst dan wel ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. De vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13. Overige bepalingen

 1. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk”, mag ook gebruik worden gemaakt van elektronische communicatie zoals bijvoorbeeld e-mail en fax, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
 2. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In een dergelijke situatie zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 3. De Opdrachtgever dient relevante wijzigingen in zijn gegevens zoals bijvoorbeeld wijzigingen in adres, zo spoedig mogelijk door te geven aan Opdrachtnemer.
 4. Na het tot stand komen van de Overeenkomst is Opdrachtnemer gerechtigd om de handelsnaam van Opdrachtgever te gebruiken ter referentie, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen

 Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever die mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg.
 3. Voordat partijen een beroep op de rechter doen zullen zij zich eerst tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.